Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Brands.gr – Beauty Box Giveaway»

 1. Η εταιρία με την επωνυμία “WEST AE που εδρεύει στην Πάτρα” (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό για το προϊόν της “BRANDS.GR”.
 2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, έχουν κάνει like ή/και follow στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram, έχουν κάνει like σε τουλάχιστον 1 από τις ανάλογες δημοσιεύσεις (posts) σχετικά με τον διαγωνισμό, στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram, και τέλος έχουν κάνει επισήμανση (tag) τουλάχιστον 2 λογαριασμoύς, διαφορετικούς από τον προσωπικό τους, στις ανάλογες δημοσιεύσεις (posts) στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram, ενώ αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο τους με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή.
 3. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 02/06/2021 έως και 13/06/2021 και ώρα 20.00
 4. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει: α) να κάνει like ή/και follow στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram , β) να έχουν κάνει like σε τουλάχιστον 1 από τις ανάλογες δημοσιεύσεις (posts) σχετικά με τον διαγωνισμό, στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram και γ) έχουν κάνει επισήμανση (tag) τουλάχιστον 2 λογαριασμούς, διαφορετικούς από τον προσωπικό τους, στις ανάλογες δημοσιεύσεις (posts) στις επίσημες σελίδες του Brands.gr στις πλατφόρμες του Facebook ή/και του Instagram.

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η συμμετοχή του αντιβαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία επισημάνσεις (tags).

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 1. Τα δώρα είναι 5 boxes του Brands.gr, με προΪόντα NUXE.
 2. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 14/06/2021. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν 5 νικητές και αντίστοιχα 5 επιλαχόντες.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (direct message) στον λογαριασμό τους στο Instagram ή/και με προσωπικό μήνυμα (direct message) στον λογαριασμό τους στο Facebook, καθώς και με σχόλιο (comment) επί του σχολίου τους στην δημοσίευση του Διαγωνισμού στο Facebook ή/και στο Instagram και θα πρέπει εντός 48 ωρών να απαντήσουν ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται το δώρο του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ημερομηνία αποστολής προσωπικού μηνύματος στους νικητές ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

 

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Ο νικητής θα ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν ενδιαφέρεται ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, ή στην περίπτωση που δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, ή σε περίπτωση που δεν αποδέχεται το δώρο, το δώρο θα επιστραφεί στο διοργανωτή, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.
 2. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής της συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων και εκτελών την επεξεργασία είναι η WEST AE. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255. Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.
 4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2106390010 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@brands.gr

 

 

 

 

 1. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται με κανέναν τρόπο από το Facebook ή/και το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook ή/και το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.
 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
 4. Οι Νικητές δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.
 5. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
 6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.
 7. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.