Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Η χρήση της ιστοσελίδας WWW.BRANDS.GR (εφεξής ‘‘ιστοσελίδα’’ ή ‘‘διαδικτυακός τόπος’’) συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων από τον χρήστη.
  2. Η ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία WEST A.E. (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο WEST A.E., η οποία εδρεύει στην ΠΑΤΡΑ, επί της οδού:    Λαυράγκα , αριθμ. 24, με ΑΦΜ 099730532 ΔΟΥ Α’ ΠΑΤΡΩΝ, με Αρ. ΓΕΜΗ 35433616000. (e-mail επικοινωνίας: info@brands.gr).
  3. Η ιστοσελίδα λειτουργεί υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το Ελληνικό δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου καλούνται όπως διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα ή/και πριν πραγματοποιήσουν πράξη εγγραφής/καταχώρησης στοιχείων σε αυτήν. Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που λαμβάνει  χώρα κατά την είσοδο των χρηστών στην ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι αυτοί έχουν λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω, τους έχουν αποδεχθεί και παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους ως προς αυτούς.
  4. Η εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις σχετικές αλλαγές στην ιστοσελίδα της χωρίς σε καμία περίπτωση να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Μετά την δημοσίευση των τροποποιήσεων των Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα και κατά την είσοδο και χρήση του site από τον χρήστη απαιτείται νέα ρητή συγκατάθεσή του ως προς τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.
 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς:

  1. Η εταιρεία, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα/άδεια πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Τέλος απαγορεύεται ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
  2. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τον χρήστη της ιστοσελίδας ή και επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου της, συνεπάγεται αυτομάτως τερματισμό της χορηγηθείσας περιορισμένης άδειας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την ανάληψη νομικών ενεργειών έναντι του χρήστη που θα προβεί σε πράξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
  1. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη με επιλεγμένα από τον ίδιο μέσα και παρόχους.
  2. Ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να ενεργεί σύννομα και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
  3. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η τέλεση πράξεων που μπορεί να οδηγήσουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στην παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, στην μετάδοση ιών, στην προαγωγή μέσω της σελίδας παράνομου, προσβλητικού ή άσεμνου περιεχομένου.
  4. Ο χρήστης φέρει ατομικά την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν αναρτήσεών του επί της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που τυχόν δημοσιεύονται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ανάρτησης παρανόμου, χυδαίου, προσβλητικού ή άσεμνου περιεχομένου χρήστη να προβαίνει σε ενέργειες άρνησης δημοσίευσης, αφαίρεσης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου χρήστη. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει μελλοντικά στον χρήστη την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.
  5. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο (συλλογή, επεξεργασία, διάδοση) των παρεχόμενων από άλλους χρήστες στοιχείων προκειμένου για χρήση τους για σκοπούς διάφορους με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή σκοπούς αντίθετους με τους σκοπούς της εταιρείας. Ομοίως απαγορεύεται στον χρήστη η συγκέντρωση στοιχείων άλλων χρηστών προκειμένου αυτός να προβεί σε αυτόκλητη αποστολή διαφημιστικού υλικού (spam) μέσω των υποδομών της εταιρείας.
  6. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάξει και να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος, που τυχόν της προκαλέσει συμπεριφορά του η οποία αντίκειται με τους όρους της παρούσας. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από δική του χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή της Εταιρείας.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
  2. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται, μέσω της ιστοσελίδας, βάσει αυτού.
  3. H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
  4. Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (download) τοπικά σε  προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον χρήστη, η εταιρεία παραχωρεί δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.
  5. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου της ιστοσελίδας, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή μέσω άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
  6. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Η Εταιρεία στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ασφαλές το περιβάλλον της ιστοσελίδας της. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει ιούς ή/ και σφάλματα.
  2. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί ή καταστεί δυσχερής η λειτουργία της ιστοσελίδας, στην περίπτωση που καταστεί αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή σε τμήματα αυτής και σε περίπτωση που τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας υπονομεύοντας την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας.
  3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο site για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
  4. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο site, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αδυναμία χρήσης αυτής, ανεξάρτητα αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της Σύμβασης, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο site, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και υπαίτια πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας.
  5. Η εταιρεία, προβαίνει στην το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη περιγραφή των διατιθέμενων προϊόντων. Παρόλα αυτά, και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων ως προς τα χαρακτηριστικά τους ανταποκρίνονται 100% στην πραγματική τους κατάσταση, αποδεχομένου του ενδεχόμενου λάθους. Καταβάλλουμε, ωστόσο, κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με την κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
  Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας ενδέχεται να εμφανίζονται υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) άλλων ιστοσελίδων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την εταιρεία. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενό τους ή τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους καθώς και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, που ακολουθούνται από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων. Η Εταιρεία δεν παρέχει ουδεμία έγκριση ή αποδοχή ως προς την χρήση των υπερσυνδέσμων καθώς και του περιεχομένου τους.
 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  1. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οφείλει να μην ανεβάζει ή αναπαράγει παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απεχθές ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, οφείλει να μην ανεβάζει ή διανέμει, μέσω της ιστοσελίδας οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς ή κάθε είδους ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν την λειτουργικότητα λογισμικού, εξοπλισμού ή δικτύου τηλεπικοινωνίας.
  2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να τερματίσει την χρήση της ιστοσελίδας σε κάποιο χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή την χρήση μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών της ιστοσελίδας για κάθε αιτία που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί με κάθε επιφύλαξη το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον χρήστη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του με τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας.
 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
  1. Ο χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας επιλέγει τις κατάλληλες παραπομπές στον διαδικτυακό χώρο, δημιουργεί λογαριασμό με την χρήση του μοναδικού του συνδυασμού όνομα χρήστη (username), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικού πρόσβασης (password).  Στη συνέχεια, συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αυστηρά προσωπικά, εναπόκεινται στην επιλογή του χρήστη και πρέπει να διατηρούνται μυστικά. Ο χρήστης υποχρεούται να μην μεταβιβάζει τους μοναδικούς κωδικούς του σε άλλα άτομα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τέλος ο χρήστης θα κληθεί, ως οφείλει μετά τη συμφωνία του με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, να συμμετάσχει σε ερωτηματολόγια της εταιρείας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειές του.
  2. Ο χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας.
  3. Η Εταιρεία καλωσορίζει όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο πάνελ της, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την εθνικότητα τους, αρκεί να περάσουν τους ελέγχους ποιότητας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η εγγραφή τους δεν εμπεριέχει δόλο.
  4.  Για την εγγραφή
  5. Ο χρήστης συμφωνεί ότι αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού, του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής του και τις αναγνωρίζει εκ προοιμίου ως γενόμενες από τον ίδιο.
  6. Ο χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει για την δημιουργία του Λογαριασμού του και την χρήση του ιστοτόπου είναι ακριβείς, πλήρεις και αντιστοιχούν σε παρόντα χρόνο και ότι εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να διατηρούν την πληρότητα και ακρίβειά τους, θα προβαίνει σε αναβάθμιση του Λογαριασμού του. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι δεν είναι ακριβείς και πλήρεις, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα ή να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.
 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Με την χρήση του site ο χρήστης δηλώνει ότι κατανοεί ότι η λήψη προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο διαθεσιμότητας αυτών και ότι η Εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια για την επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποστέλλονται στους χρήστες καθώς και για το χρονικό σημείο της διάθεσης και αποστολής αυτών.
  2. Η αποστολή προϊόντων προς τους χρήστες και η δοκιμή προϊόντων από αυτούς γίνεται αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προωθητικής ή εμπορικής δραστηριότητας προς τους χρήστες πρέπει η Εταιρεία να διαχωρίσει αυτή τη δραστηριότητα από τη δραστηριότητα της έρευνας και απαιτείται προηγουμένως η ρητή συγκατάθεσή τους. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση κατά της Εταιρείας προς αποζημίωση για την ως άνω δραστηριότητα της εταιρείας και αναγνωρίζει την μη ευθύνη της εταιρείας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί και σχετίζεται με τις αξιολογήσεις του χρήστη και το περιεχόμενο του λογαριασμού του.
  3. Η συμμετοχή στις έρευνες είναι προαιρετική. Σε περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ή δοκιμής προϊόντος πριν την αξιολόγησή του – στην περίπτωση που του έχει αποσταλεί για ερευνητικούς λόγους – η Εταιρεία θα αποστέλλει στον χρήστη δύο (2) συνολικά e-mails, ως υπενθύμιση για την εκπόνηση της ως άνω διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείπει επανειλημμένα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τον χρήστη από την βάση δεδομένων, απενεργοποιώντας τον προσωπικό του Λογαριασμό χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την διαγραφή του και την απενεργοποίηση του προσωπικού του λογαριασμού με e-mail από την Εταιρεία. Ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, αναγνωρίζει το δικαίωμα που διατηρεί η Εταιρεία για την ως άνω διαδικασία, ως νόμιμη και προσήκουσα.
 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Newsletters) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  1. Η αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της εταιρείας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν μηνύματα απαραίτητα για τη διενέργεια ερευνών και την τυχόν αποστολή προϊόντων για ερευνητικούς σκοπούς
  2. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στους καταλόγους αλληλογραφίας της Εταιρείας και να συμφωνήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, δηλαδή ενημερωτικά δελτία – ειδήσεων της «Εταιρείας» , ειδήσεων σχετικά με προϊόντα που έχουν αξιολογηθεί από το πάνελ, καθώς και επικοινωνιών που αφορούν στη χορήγηση κινήτρων.
  3. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της Εταιρείας , ειδήσεων σχετικά με προϊόντα που έχουν αξιολογηθεί από το πάνελ, καθώς και επικοινωνιών που αφορούν στη χορήγηση κινήτρων, μπορεί να προβεί ανά πάσα στιγμή στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων με τους εξής τρόπους:

  (α) κάνοντας κλικ στους συνδέσμους κατάργησης εγγραφής στα ενημερωτικά ή προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (β) αλλάζοντας τη σχετική επιλογή στα στοιχεία λογαριασμού στον ιστότοπο
  (γ) επικοινωνώντας με  την Εταιρεία στο τηλέφωνο: 210 6390010 ή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: INFO@BRANDS.GR

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 1. Η αποστολή των προϊόντων για ερευνητικούς λόγους θα γίνεται μέσω αποστολής από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier): Η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται στη δηλούμενη από το χρήστη διεύθυνση αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση γίνεται είτε στον ίδιο τον παραλήπτη είτε σε υποδειχθέν από τον παραλήπτη τρίτο πρόσωπο. Εάν ο χρήστης-παραλήπτης δεν παραλάβει τα προϊόντα του εγκαίρως και αυτά αποσταλούν πίσω στην εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη και να αποκόψει την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.
 2. Η αποστολή των προϊόντων θα γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση αποστολής και η παράδοση τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή.
 3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική παραλαβής των προϊόντων, ενημερώνοντας σχετικώς τον χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται.
 1. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  1. Πέραν όσων έχουν αναφερθεί ήδη ρητά στο παρόν, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, άνευ προηγούμενης προειδοποίησης του χρήστη και άνευ αιτιολόγησης να αρνηθεί ανά πάσα στιγμή την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σε περίπτωση παραβίασης ή ενδεχόμενης παραβίασης από τον χρήστη των όρων του παρόντος καθώς και σε περίπτωση ανίχνευσης έκνομης δραστηριότητας εκ μέρους του χρήστη. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει προσωρινά την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα.
  2. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης της πρόθεσής του για διακοπή είτε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον ιστότοπο , είτε στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση ΙNFO@BRANDS.GR, είτε στέλνοντας ταχυδρομικά γραπτό αίτημα ακύρωσης στα στοιχεία: WEST A.E., M.Χατζηδάκη 4, 15238 Χαλάνδρι.
  3. Λύση της παρούσας Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται αυτομάτως την διακοπή όλων των δικαιωμάτων και αδειών που χορηγούνται στον χρήστη με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να απολαμβάνει των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, μετά την λύση της Σύμβασης με τον χρήστη να ακυρώνει τις εκκρεμείς υπηρεσίες που προορίζονταν για τον χρήστη καθώς και να διαγράφει από την βάση δεδομένων της όλες τις προσωπικές πληροφορίες και τα αρχεία που κατέστησαν διαθέσιμες από τον χρήστη ή σχετίζονταν με τον οποιονδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
  4. Μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού τείχους με μπλοκάρισμα του IP του χρήστη και απευθείας σύνδεση με τον πάροχο του δικτύου του.
 1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  1. Η παραβίαση από τον χρήστη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτές που ορίζονται στο νόμο, καθώς και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συνεπάγεται αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για την αποκατάσταση ενδεχόμενης ζημίας της εταιρείας προκληθείσας από τις πράξεις παραβίασης.
  2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη Εταιρεία ενός εκ των οριζόμενων στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτό.
  3. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την χρήση της ιστοσελίδας, των παρεχόμενων διά αυτής υπηρεσιών και την συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
  4. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να απευθύνει κάποιο παράπονο προς την εταιρεία μπορείς να επικοινωνήσει μαζί της είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@brands.gr είτε μέσω τηλ. στο 2106390010.
 1. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τεχνικές και οργανωσιακές μεθόδους που συμμορφώνονται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα τους.
  2. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες προστασίας, όπως συστήματα κρυπτογράφησης, εντοπισμού ταυτότητας και ανίχνευσης απάτης, για την προστασία του online λογαριασμού σας. 
  3. Η Εταιρεία αποκτά γραπτές δεσμεύσεις από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες της για να εγγυηθεί και να εφαρμόσει επαρκή μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους έχουν ανατεθεί για επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  4. Ωστόσο, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι τέλειο και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με εσάς θα παραμείνουν ασφαλείς σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσής προς εμάς ή της ασφάλειας των δεδομένων στην κινητή συσκευή σας.
 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών,  σε τροποποίηση των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα αναρτά εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα για να σας ενημερώσει για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τις αλλαγές και δεν επιθυμεί να γίνεται η περιγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της σελίδας σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στους όρους και προϋποθέσεις.
 1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies και κάθε τροποποίησή της καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Scroll to Top